XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
05
038
738043956413
2327
00322911258289430188450933724324619
7230837508
75896
44337
276645
25
156
1672 1553 9658
1419
54348708763372386295016673661555926
2476368949
16016
00082
992633
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;8;8; 3;9; 2;5;7; 7;8; 3;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8; 3;4;5;6;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;6;9; 3;5;6; 3; 8;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;6;8; 3;7; 2;6; 2; 5;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
05
038
738043956413
2327
00322911258289430188450933724324619
7230837508
75896
44337
276645
25
156
1672 1553 9658
1419
54348708763372386295016673661555926
2476368949
16016
00082
992633
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;8;8; 3;9; 2;5;7; 7;8; 3;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8; 3;4;5;6;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;6;9; 3;5;6; 3; 8;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;6;8; 3;7; 2;6; 2; 5;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
15
107
207787557392
2673
65970038972306330588524977678788184
1140982792
48382
31279
307019
19
618
1382 9255 7491
5712
43744243664200560174929983286945441
5043652461
02501
55818
013817
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7;9; 5;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 3; 3;7;9; 2;4;7;8; 2;2;7;7;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;5; 2;7; 8;8;9; 6; 1;4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 1;6;9; 4; 2; 1;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
15
107
207787557392
2673
65970038972306330588524977678788184
1140982792
48382
31279
307019
19
618
1382 9255 7491
5712
43744243664200560174929983286945441
5043652461
02501
55818
013817
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7;9; 5;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 3; 3;7;9; 2;4;7;8; 2;2;7;7;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;5; 2;7; 8;8;9; 6; 1;4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 1;6;9; 4; 2; 1;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
03
277
518801398883
2200
37833413260475382437214073447753531
3919439442
11430
41001
422124
74
398
1867 4767 7682
5565
43265949631909757523464621953995685
3055271043
47849
58304
855453
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;3;7; 4; 6; 1;3;7;9; 2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 7;7; 3;8; 4;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 3; 9; 3;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;3; 2;3;5;5;7;7; 4; 2;5; 7;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
03
277
518801398883
2200
37833413260475382437214073447753531
3919439442
11430
41001
422124
74
398
1867 4767 7682
5565
43265949631909757523464621953995685
3055271043
47849
58304
855453
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;3;7; 4; 6; 1;3;7;9; 2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 7;7; 3;8; 4;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 3; 9; 3;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;3; 2;3;5;5;7;7; 4; 2;5; 7;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
29
296
529064460447
7789
20975474192672980771598682942985661
4869197322
44888
63303
959593
10
425
1287 7259 7364
5415
77005519150590556625459443772984974
3646549957
53620
89748
734886
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 9; 2;9;9;9; 6;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;8; 1;5; 8;9; 1;3; 6;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;5; 5;5; 5;5;9; 4;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7;9; 4;5; 4; 6; 7;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
29
296
529064460447
7789
20975474192672980771598682942985661
4869197322
44888
63303
959593
10
425
1287 7259 7364
5415
77005519150590556625459443772984974
3646549957
53620
89748
734886
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 9; 2;9;9;9; 6;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;8; 1;5; 8;9; 1;3; 6;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;5; 5;5; 5;5;9; 4;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7;9; 4;5; 4; 6; 7;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
83
931
063478283785
1897
82125529493574918748094024715214532
0271748362
78460
22742
508578
65
350
2206 5988 3816
5086
43896131370764214248981651875109488
2389923892
11546
08027
474835
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 7; 5;8; 1;2;4; 2;8;9;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 2; 8; 3;5; 7;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6; 6; 7; 5; 7; 2;6;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 5;5; 6;8;8; 2;6;9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
83
931
063478283785
1897
82125529493574918748094024715214532
0271748362
78460
22742
508578
65
350
2206 5988 3816
5086
43896131370764214248981651875109488
2389923892
11546
08027
474835
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 7; 5;8; 1;2;4; 2;8;9;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 2; 8; 3;5; 7;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6; 6; 7; 5; 7; 2;6;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 5;5; 6;8;8; 2;6;9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
37
075
214709675477
0517
53242191622930768654245941434358526
0745754865
77409
47569
203654
67
963
0056 0043 7327
7407
97601500023444689744974300195283837
6255957231
79351
37531
180006
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7;9; 7; 6; 7; 2;3;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 4;7; 2;5;7;9; 5;7; 4;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;2;6; 7; 7; 1;1;7; 3;4;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;2;6;9; 3;7;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
37
075
214709675477
0517
53242191622930768654245941434358526
0745754865
77409
47569
203654
67
963
0056 0043 7327
7407
97601500023444689744974300195283837
6255957231
79351
37531
180006
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7;9; 7; 6; 7; 2;3;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 4;7; 2;5;7;9; 5;7; 4;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;2;6; 7; 7; 1;1;7; 3;4;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;2;6;9; 3;7;
XSMT thứ 2 - KQXSMT hôm nay - Cập nhật kết quả xổ số Miền Trung  thứ 2 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. ✅ KQXSMT  thứ 2 nhanh số #1 VN. Do công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay hàng ngày cho các khung giờ cố định như: Kết quả mở thưởng XSMB : 18h15p - 18h30p hàng ngày Kết quả mở thưởng XSMN : 16h15p - 16h30p hàng ngày Kết quả mở thưởng XSMT : 17h15p - 17h30p hàng ngày Trang thông tin XSMT thứ 2 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhất với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau: - Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000. - Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000. - Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000. - Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000. - Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000. - Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000. Xem XSMT - Kết quả xo so mien trung thứ 2 hôm nay nhanh và chính xác nhất tại https://www.deiporn.com/ . Nhớ truy cập đúng giờ để xem kết quả mở thưởng sớm nhất nhé.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

XỔ SỐ ĐẠI PHÁT – CHUYÊN TRANG PHÂN TÍCH, SOI CẦU, THỐNG KÊ VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN – NHANH – CHÍNH XÁC – MIỄN PHÍ

Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền

Copyright 2020 by www.deiporn.com All right reserved | Google+

sanfrias tumtumgroup packedoutsports thesharingspot mcLarencoin camiLaaLemany saLarymanswife irisvandenberghe ivawritesnow saLehaLomari muoiei epinephrines whenyouaLone mamacrame threedotsdigitaL kinetic36 spangLitaLian LuxerasagLik itaintnowayover maneLLstudios crownedngLory dudeitsraz hgf232gh