XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
48
881
982345495158
2646
58190556363740487544826211316460742
6993906518
00237
14596
950276
47
281
4254 4626 7940
9305
39786698857795639092067720761053098
3936360079
16606
52115
156252
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 8; 1;3; 6;7;9; 2;4;6;8;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8; 4; 6; 1; 6;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;6; 5; 6; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 4;6; 3; 2;9; 1;5;6; 2;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
48
881
982345495158
2646
58190556363740487544826211316460742
6993906518
00237
14596
950276
47
281
4254 4626 7940
9305
39786698857795639092067720761053098
3936360079
16606
52115
156252
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 8; 1;3; 6;7;9; 2;4;6;8;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8; 4; 6; 1; 6;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;6; 5; 6; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 4;6; 3; 2;9; 1;5;6; 2;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
74
657
818884209584
3939
51697113621692041754898921551750187
1434405291
11820
37623
569127
41
574
5457 9895 1683
2032
26309689161897002691610381922641410
8948730933
75336
51216
635363
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7; 3;7; 9; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;7; 2; 4; 4;7;8; 1;2;7;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9; 6;6; 6; 2;3;6;8; 1;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 3; 4; 3;7; 1;5;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
74
657
818884209584
3939
51697113621692041754898921551750187
1434405291
11820
37623
569127
41
574
5457 9895 1683
2032
26309689161897002691610381922641410
8948730933
75336
51216
635363
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7; 3;7; 9; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;7; 2; 4; 4;7;8; 1;2;7;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9; 6;6; 6; 2;3;6;8; 1;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 3; 4; 3;7; 1;5;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
34
745
182051603105
9549
22598141553680049849554630702043222
7891418651
03971
43437
090146
76
834
2080 4232 1849
3755
63704734420720305723057531443552388
4780063010
85739
55516
452232
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 4; 2; 4;7; 5;6; 9;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;5; 3; 1; 8;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;4; 6; 3; 2; 2;4;5;9; 2;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;5; 6; 8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
34
745
182051603105
9549
22598141553680049849554630702043222
7891418651
03971
43437
090146
76
834
2080 4232 1849
3755
63704734420720305723057531443552388
4780063010
85739
55516
452232
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 4; 2; 4;7; 5;6; 9;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;5; 3; 1; 8;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;4; 6; 3; 2; 2;4;5;9; 2;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;5; 6; 8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
73
591
136602156346
3697
35993692031121530625519347097758099
0519277203
77701
33253
509721
45
328
5166 0387 9078
8436
10094585101865756008237870590631595
1478453127
73907
40937
402190
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;3;3; 5;5; 1; 5; 4; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 6; 3;7; 1;2;3;7;9;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;7;8; 7;8; 6;7; 5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 6; 8; 4;7;7; 4;5;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
73
591
136602156346
3697
35993692031121530625519347097758099
0519277203
77701
33253
509721
45
328
5166 0387 9078
8436
10094585101865756008237870590631595
1478453127
73907
40937
402190
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;3;3; 5;5; 1; 5; 4; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 6; 3;7; 1;2;3;7;9;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;7;8; 7;8; 6;7; 5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 6; 8; 4;7;7; 4;5;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
89
282
076137838080
7838
23471981377456991527320676966428131
9880902394
83710
51560
641776
06
172
4995 0453 4783
5298
35728992916156906186598716859471963
4340739942
80955
43375
587977
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9; 7; 1;7;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;4;7;9; 1;6; 2;3;9; 4;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;7; 8; 2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;5; 3;9; 1;2;5;7; 3;6; 1;4;5;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
89
282
076137838080
7838
23471981377456991527320676966428131
9880902394
83710
51560
641776
06
172
4995 0453 4783
5298
35728992916156906186598716859471963
4340739942
80955
43375
587977
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9; 7; 1;7;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;4;7;9; 1;6; 2;3;9; 4;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;7; 8; 2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;5; 3;9; 1;2;5;7; 3;6; 1;4;5;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
36
402
486089171984
1943
01883529848967298925472897549676509
4860353681
42930
30431
587553
74
619
2883 7115 6079
4445
69697347534561427614393718990459813
8733289631
63865
86442
810122
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;3;9; 7; 5; 1;6; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 2; 1;3;4;4;9; 6;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 3;4;4;5;9; 2; 1;2; 2;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 5; 1;4;9; 3; 7;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
36
402
486089171984
1943
01883529848967298925472897549676509
4860353681
42930
30431
587553
74
619
2883 7115 6079
4445
69697347534561427614393718990459813
8733289631
63865
86442
810122
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;3;9; 7; 5; 1;6; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 2; 1;3;4;4;9; 6;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 3;4;4;5;9; 2; 1;2; 2;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 5; 1;4;9; 3; 7;
XSMT thứ 3 - KQXSMT hôm nay - Cập nhật kết quả xổ số Miền Trung  thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. ✅ KQXSMT  thứ 3 nhanh số #1 VN. Do công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay hàng ngày cho các khung giờ cố định như: Kết quả mở thưởng XSMB : 18h15p - 18h30p hàng ngày Kết quả mở thưởng XSMN : 16h15p - 16h30p hàng ngày Kết quả mở thưởng XSMT : 17h15p - 17h30p hàng ngày Trang thông tin XSMT thứ 3 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhất với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau: - Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000. - Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000. - Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000. - Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000. - Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000. - Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000. Xem XSMT - Kết quả xo so mien trung thứ 3 hôm nay nhanh và chính xác nhất tại https://www.deiporn.com/ . Nhớ truy cập đúng giờ để xem kết quả mở thưởng sớm nhất nhé.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

XỔ SỐ ĐẠI PHÁT – CHUYÊN TRANG PHÂN TÍCH, SOI CẦU, THỐNG KÊ VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN – NHANH – CHÍNH XÁC – MIỄN PHÍ

Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền

Copyright 2020 by www.deiporn.com All right reserved | Google+

sanfrias tumtumgroup packedoutsports thesharingspot mcLarencoin camiLaaLemany saLarymanswife irisvandenberghe ivawritesnow saLehaLomari muoiei epinephrines whenyouaLone mamacrame threedotsdigitaL kinetic36 spangLitaLian LuxerasagLik itaintnowayover maneLLstudios crownedngLory dudeitsraz hgf232gh