XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
68
666
101616804157
9339
00655430713731898316476555407513997
4846164982
58726
32244
796653
31
040
4421 2997 1332
3592
88046546031725564971305508728624855
3691779633
42236
41271
174378
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;6;8; 6; 9; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 5;5;7; 1;6;8; 1;5; 2; 7;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 7; 1; 1;2;3;6; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;5; 1;1;8; 6; 2;7;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
68
666
101616804157
9339
00655430713731898316476555407513997
4846164982
58726
32244
796653
31
040
4421 2997 1332
3592
88046546031725564971305508728624855
3691779633
42236
41271
174378
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;6;8; 6; 9; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 5;5;7; 1;6;8; 1;5; 2; 7;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 7; 1; 1;2;3;6; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;5; 1;1;8; 6; 2;7;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
08
077
461295379032
4132
51805757358377731308918958807913824
3989527890
13907
93501
568906
28
563
3305 0793 0740
1032
99619302202647119719890438529692449
0528465956
44688
62864
268790
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;5;6; 7;8;8; 2; 4; 2;2;5;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7;7;9; 5;5;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 9;9; 8; 2; 3;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6; 3;4; 1; 4;8; 3;6;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
08
077
461295379032
4132
51805757358377731308918958807913824
3989527890
13907
93501
568906
28
563
3305 0793 0740
1032
99619302202647119719890438529692449
0528465956
44688
62864
268790
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;5;6; 7;8;8; 2; 4; 2;2;5;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7;7;9; 5;5;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 9;9; 8; 2; 3;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6; 3;4; 1; 4;8; 3;6;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
24
939
364945634513
6904
87408485627873289016092305843925733
6965264299
86266
25406
582736
45
417
6345 5519 6561
2880
12828122356605112365074839151123691
7369290539
13877
71905
295701
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;6;8; 3;6; 4; 2;3;6; 9;9; 9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 2;3;6; 9;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1; 5; 1;7;9; 8; 5;9; 5;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 1;5; 7; 3; 1;2;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
24
939
364945634513
6904
87408485627873289016092305843925733
6965264299
86266
25406
582736
45
417
6345 5519 6561
2880
12828122356605112365074839151123691
7369290539
13877
71905
295701
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;6;8; 3;6; 4; 2;3;6; 9;9; 9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 2;3;6; 9;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1; 5; 1;7;9; 8; 5;9; 5;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 1;5; 7; 3; 1;2;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
25
178
062688479330
5570
10216911817190836811405281956240243
0744854334
10749
75155
356096
71
791
8016 5845 6641
8333
76266589158394230142162964227441019
4291006816
41741
77206
386421
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8; 1;6; 5;6;8; 4; 3;7;8;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 2; 8; 1; 6;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6; 5;6;6;9; 1; 3; 1;1;2;2;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6; 1;4; 1;6;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
25
178
062688479330
5570
10216911817190836811405281956240243
0744854334
10749
75155
356096
71
791
8016 5845 6641
8333
76266589158394230142162964227441019
4291006816
41741
77206
386421
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8; 1;6; 5;6;8; 4; 3;7;8;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 2; 8; 1; 6;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6; 5;6;6;9; 1; 3; 1;1;2;2;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6; 1;4; 1;6;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
12
470
893587623623
9364
84160334128843084858742899475105396
4819633335
38852
86655
572718
41
211
7849 8302 9731
6675
11827054682285496457935923511348913
7753578857
58698
20693
183890
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;2;8; 3; 5;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;2;5;8; 2;4; 9; 6;6;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 1;3;3; 7; 1;5; 1;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;7;7; 8; 5; 2;3;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
12
470
893587623623
9364
84160334128843084858742899475105396
4819633335
38852
86655
572718
41
211
7849 8302 9731
6675
11827054682285496457935923511348913
7753578857
58698
20693
183890
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;2;8; 3; 5;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;2;5;8; 2;4; 9; 6;6;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 1;3;3; 7; 1;5; 1;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;7;7; 8; 5; 2;3;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
93
252
088423513227
1103
25716870148874816084349053654690045
4605110987
11028
76741
310882
92
222
7744 7028 9056
7095
84107245307208635356281856957912910
1105308576
17869
96394
815527
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;5; 4;6; 7;8; 1;5;6;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;1;2; 2; 4;4;7; 3;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7; 2;7; 8; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;6;6; 9; 6;9; 5;6; 2;4;5;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
93
252
088423513227
1103
25716870148874816084349053654690045
4605110987
11028
76741
310882
92
222
7744 7028 9056
7095
84107245307208635356281856957912910
1105308576
17869
96394
815527
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;5; 4;6; 7;8; 1;5;6;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;1;2; 2; 4;4;7; 3;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7; 2;7; 8; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;6;6; 9; 6;9; 5;6; 2;4;5;
XSMT thứ 4 - KQXSMT hôm nay - Cập nhật kết quả xổ số Miền Trung  thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. ✅ KQXSMT  thứ 4 nhanh số #1 VN. Do công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay hàng ngày cho các khung giờ cố định như: Kết quả mở thưởng XSMB : 18h15p - 18h30p hàng ngày Kết quả mở thưởng XSMN : 16h15p - 16h30p hàng ngày Kết quả mở thưởng XSMT : 17h15p - 17h30p hàng ngày Trang thông tin XSMT thứ 4 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhất với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau: - Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000. - Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000. - Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000. - Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000. - Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000. - Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000. Xem XSMT - Kết quả xo so mien trung thứ 4 hôm nay nhanh và chính xác nhất tại https://www.deiporn.com/ . Nhớ truy cập đúng giờ để xem kết quả mở thưởng sớm nhất nhé.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

XỔ SỐ ĐẠI PHÁT – CHUYÊN TRANG PHÂN TÍCH, SOI CẦU, THỐNG KÊ VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN – NHANH – CHÍNH XÁC – MIỄN PHÍ

Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền

Copyright 2020 by www.deiporn.com All right reserved | Google+

sanfrias tumtumgroup packedoutsports thesharingspot mcLarencoin camiLaaLemany saLarymanswife irisvandenberghe ivawritesnow saLehaLomari muoiei epinephrines whenyouaLone mamacrame threedotsdigitaL kinetic36 spangLitaLian LuxerasagLik itaintnowayover maneLLstudios crownedngLory dudeitsraz hgf232gh