XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
98
306
039829733320
6422
03018455598994404408625992835595612
7359258060
48471
67048
688354
31
500
9261 1911 8935
4114
76585353212807758862901768257881367
0408529102
06010
78527
520062
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;8; 2;8; 2; 4;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 5;9; 1;3; 2;8;8;9;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 1;4; 1;7; 1;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;2; 2;7; 6;7;8; 5;5;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
98
306
039829733320
6422
03018455598994404408625992835595612
7359258060
48471
67048
688354
31
500
9261 1911 8935
4114
76585353212807758862901768257881367
0408529102
06010
78527
520062
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;8; 2;8; 2; 4;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 5;9; 1;3; 2;8;8;9;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 1;4; 1;7; 1;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;2; 2;7; 6;7;8; 5;5;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
59
384
933965786401
7031
83547264859323510409797859854704207
9552604132
34677
77497
555221
33
695
4980 0123 1166
8756
03683545815474408767735582724406462
9307875146
92687
94851
284882
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;7;9; 1; 6; 1;2;5;9; 7;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9; 7;8; 4;5;5; 7;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 3; 4;4;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;6;8; 2;6;7; 8; 1;2; 3;7; 5;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
59
384
933965786401
7031
83547264859323510409797859854704207
9552604132
34677
77497
555221
33
695
4980 0123 1166
8756
03683545815474408767735582724406462
9307875146
92687
94851
284882
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;7;9; 1; 6; 1;2;5;9; 7;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9; 7;8; 4;5;5; 7;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 3; 4;4;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;6;8; 2;6;7; 8; 1;2; 3;7; 5;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
60
026
286218906684
4871
79419712225685008733390218809331371
7626659203
74567
81910
198646
64
634
5753 6003 4304
6897
36842325997032463454899174902438683
6605847588
66455
91706
204032
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 9; 1;2;6; 3; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;6;7; 1;1; 4; 3;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;4;6; 7; 4;4; 2; 4; 2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;4;5;8; 4; 3;8; 7;9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
60
026
286218906684
4871
79419712225685008733390218809331371
7626659203
74567
81910
198646
64
634
5753 6003 4304
6897
36842325997032463454899174902438683
6605847588
66455
91706
204032
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 9; 1;2;6; 3; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;6;7; 1;1; 4; 3;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;4;6; 7; 4;4; 2; 4; 2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;4;5;8; 4; 3;8; 7;9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
78
844
435595813310
4564
07107933725673834759098786615926561
6456168016
88002
32943
639263
73
506
5570 4733 8675
1705
66575862242055757270925755984856535
4587159077
96281
52584
640728
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;7; 6; 8; 3;4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;9;9; 1;1;3; 4; 2;8;8; 1;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;6; 4;8; 3;5; 8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 1;3;5;5;5;7; 1;4;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
78
844
435595813310
4564
07107933725673834759098786615926561
6456168016
88002
32943
639263
73
506
5570 4733 8675
1705
66575862242055757270925755984856535
4587159077
96281
52584
640728
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;7; 6; 8; 3;4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;9;9; 1;1;3; 4; 2;8;8; 1;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;6; 4;8; 3;5; 8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 1;3;5;5;5;7; 1;4;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
43
296
439743924100
3601
94462104731478411641642790667394335
5580999954
53231
45567
102215
83
236
5216 3674 7286
9903
30378187977643409249876454349872432
1909081859
94373
62721
409386
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;9; 5; 1;5; 1;3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 2;7; 3;3;9; 4; 2;6;7;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 6; 1; 2;4;6; 5;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9; 3;4;8; 3;6; 6; 7;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
43
296
439743924100
3601
94462104731478411641642790667394335
5580999954
53231
45567
102215
83
236
5216 3674 7286
9903
30378187977643409249876454349872432
1909081859
94373
62721
409386
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;9; 5; 1;5; 1;3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 2;7; 3;3;9; 4; 2;6;7;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 6; 1; 2;4;6; 5;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9; 3;4;8; 3;6; 6; 7;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
47
640
725563246035
0534
44932319160950551798996526850091403
4637297357
51800
01403
191725
02
356
8441 2230 0394
7667
89172678615179451144742039530290450
2224270671
10746
79553
185628
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;3;5; 6; 4;5; 2;4;5; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;5;7; 2; 8;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;2;3; 8; 1;2;4;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;6; 1;7; 1;2; 4;4;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
47
640
725563246035
0534
44932319160950551798996526850091403
4637297357
51800
01403
191725
02
356
8441 2230 0394
7667
89172678615179451144742039530290450
2224270671
10746
79553
185628
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;3;5; 6; 4;5; 2;4;5; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;5;7; 2; 8;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;2;3; 8; 1;2;4;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;6; 1;7; 1;2; 4;4;
XSMT thứ 6 - KQXSMT hôm nay - Cập nhật kết quả xổ số Miền Trung  thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. ✅ KQXSMT  thứ 6 nhanh số #1 VN. Do công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay hàng ngày cho các khung giờ cố định như: Kết quả mở thưởng XSMB : 18h15p - 18h30p hàng ngày Kết quả mở thưởng XSMN : 16h15p - 16h30p hàng ngày Kết quả mở thưởng XSMT : 17h15p - 17h30p hàng ngày Trang thông tin XSMT thứ 6 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhất với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau: - Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000. - Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000. - Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000. - Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000. - Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000. - Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000. - Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000. - Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000. Xem XSMT - Kết quả xo so mien trung thứ 6 hôm nay nhanh và chính xác nhất tại https://www.deiporn.com/ . Nhớ truy cập đúng giờ để xem kết quả mở thưởng sớm nhất nhé.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

XỔ SỐ ĐẠI PHÁT – CHUYÊN TRANG PHÂN TÍCH, SOI CẦU, THỐNG KÊ VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN – NHANH – CHÍNH XÁC – MIỄN PHÍ

Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền

Copyright 2020 by www.deiporn.com All right reserved | Google+

sanfrias tumtumgroup packedoutsports thesharingspot mcLarencoin camiLaaLemany saLarymanswife irisvandenberghe ivawritesnow saLehaLomari muoiei epinephrines whenyouaLone mamacrame threedotsdigitaL kinetic36 spangLitaLian LuxerasagLik itaintnowayover maneLLstudios crownedngLory dudeitsraz hgf232gh